top of page
Coach Sheena Chang

Coach Sheena Chang

Coach Scott Baltisberger

Coach Scott Baltisberger

Coach Hong Hua

Coach Hong Hua

Laura Szalay

Laura Szalay

Beth Rowan

Beth Rowan

Christy Fennewald

Christy Fennewald

Esther Lugo

Esther Lugo

Molly Davidson

Molly Davidson

Laura Kelly

Laura Kelly

Yvonne Butcher

Yvonne Butcher

Yvette Marietta

Yvette Marietta

Tammy Everett

Tammy Everett

Nora Levesque

Nora Levesque

Nell Penridge

Nell Penridge

Lynne Bourgeois

Lynne Bourgeois

Louisa Marquez

Louisa Marquez

Laura Clapp

Laura Clapp

Laura Reutter

Laura Reutter

Kim Carlson

Kim Carlson

Kathy Espinosa

Kathy Espinosa

Kendra Monk

Kendra Monk

Jan Frazier Clark

Jan Frazier Clark

Jody Kelly

Jody Kelly

Coach James Peterson

Coach James Peterson

Debbie Haynes

Debbie Haynes

Cindy Crowell

Cindy Crowell

Christine Gillett

Christine Gillett

Chris Willmann

Chris Willmann

Carey Smith

Carey Smith

Bobbi Mooney

Bobbi Mooney

Janet Gilmore

Janet Gilmore

Rachel Moede

Rachel Moede

Annie Muir

Annie Muir

Beth Bellantini

Beth Bellantini

bottom of page